Občanský zákoník

Smrtí zůstavitele nabývá dědic dědictví. Rozlišujeme dědění ze zákona a dědění ze závěti. Upraveno je i vydědění či odmítnutí dědictví.

Občanskoprávní smluvní vztahy upravuje závazkové právo. Nejdůležitější jsou kupní a směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce, nájemní smlouva. V podnikání jsou využívány smlouvy o přepravě či cestovní smlouva.

Obecná ustanovení práva závazkového se v šesti oddílech zabývají závazkovými právními vztahy upravujícími společné závazky a společná práva. Řeší také různé změny závazků, ať už v jejich obsahu či v osobě věřitele nebo dlužníka, ale i zajištění a zánik závazků.

Základní závazkové vztahy zakládají kupní smlouva a směnná smlouva, přičemž zákon řeší i předkupní právo a prodej zboží v obchodě.

V závazkových vztazích je velmi využívána smlouva o dílo, zejména tam, kde je potřeba zhotovit věc nebo ji opravit či upravit podle požadované zakázky.

Vztah nájemce a pronajímatele řeší nájemní smlouva upravující nájem bytu, společný nájem bytu manžely i případný podnájem části bytu.

Pro obstarání věci lze použít zvláštní druh smlouvy. Příkazní smlouva může kromě obstarání věci zajišťovat i vykonání smluvně upravené činnosti.

Při uzavření smlouvy o přepravě lze dohodnout přepravu osob nebo přepravu nákladu, smlouva upravuje i míru odpovědnosti dopravce při sjednaném druhu přepravy.

Smlouva o vkladu upravuje vztahy mezi vkladatelem a peněžním ústavem, do kterého jsou vklady uloženy. Z vkladů vzniká právo na úroky nebo jiné výhody pro vkladatele.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc
Plná moc jako důležitý právní dokument. Vzor plné moci ke stažení zdarma.
plna-moc.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

závěť
Jak správně napsat závěť, patřičné náležitosti závěti. Sepsání poslední vůle.
www.jaknapsat.cz/zavet/

dědické právo
Dědické právo jako souhrn právních norem o přechodu práv a povinností zemřelé osoby.
obcansky-zakonik.eu/dedicke-pravo/

Občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník upravující občanskoprávní vztahy majetkové povahy i duševní tvořivé činnosti. Občanský zákoník slouží k naplňování občanských práv a svobod, zejména nedotknutelnosti vlastnictví a ochrany osobnosti v souladu s dobrými mravy. Všichni mají rovné postavení, přičemž vzájemné občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů jako projevů vůle, nejčastěji vyjádřených jednáním nebo opomenutím, smlouvami či ústní nebo písemnou dohodou.

Obsah občanského zákoníku

Obecná ustanovení

hlavička zákona
Úvod - hlavička občanského zákoníku, datum jeho přijetí a nabytí účinnosti zákona.

obecná ustanovení
Obecná ustanovení občanského zákoníku o právních úkonech a spotřebitelských smlouvách.

občanskoprávní vztahy a jejich ochrana
Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana přispívající k naplnění občanských práv a svobod.


účastníci občanskoprávních vztahů
Účastníci občanskoprávních vztahů osob fyzických a právnických v občanském zákoníku.

fyzické osoby
Fyzické osoby způsobilé mít práva a povinnosti od narození fyzické osoby do její smrti.

ochrana osobnosti
Ochrana osobnosti zahrnující života, zdraví, občanskou čest, lidskou důstojnost i soukromí.


právnické osoby
Jednotky samosprávy, sdružení osob a majetku jako právnické osoby mající práva a povinnosti.

zájmová sdružení právnických osob
Zájmová sdružení právnických osob k ochraně zájmů právnických osob či k jinému účelu.

zastoupení
Zastoupení zástupcem oprávněným osobně jednat za druhého jeho jménem v rozsahu zastoupení.


zákonné zastoupení
Zákonné zastoupení dětí a fyzických osob, které nejsou způsobilé k právním úkonům.

zastoupení na základě plné moci
Zastoupení na základě plné moci. Plná moc k zastoupení daná zmocněnci k právnímu úkonu.

právní úkony
Právní úkony dle občanského zákoníku jako právní projev vůle ke vzniku nebo zániku práv.


smlouvy
Smlouvy a ustanovení o smlouvách při úpravě smluvních vztahů dle občanského zákoníku.

návrh na uzavření smlouvy
Neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy jako dostatečný projev vůle k uzavření smlouvy.

přijetí návrhu
Přijetí návrhu na uzavření smlouvy včasných prohlášením souhlasu s přijetím návrhu.


spotřebitelské smlouvy
Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele ve spotřebitelských smlouvách; odstoupení.

ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy
Zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek.

promlčení
Promlčení práv, zejména promlčení pohledávky, dluhu či jiného závazku podle zákona.


promlčecí doba
Promlčecí doba práva, zejména promlčecí doba pohledávky či dědictví, dluhu nebo plnění.

běh promlčecí doby
Běh promlčecí doby podle občanského zákoníku a různá práva ve vztahu k promlčecí době.

vymezení některých pojmů
Vymezení některých obecných pojmů týkajících se domácností, blízkých osob či času.


domácnost
Domácnost složená z fyzických osob, které spolu v domácnosti trvale žijí a hradí náklady.

osoby blízké
Osoby blízké a vymezení příbuzných v přímé řadě, sourozenců atd. jako blízkých osob.

věci a práva
Věci a práva, jiné majetkové hodnoty a prostory jako předmět občanskoprávních vztahů.


počítání času
Počítání času a začátek lhůty pro událost určenou dnem, podle týdnů, měsíců nebo let.

Věcná práva

věcná práva
Věcná práva dle občanského zákoníku. Ustanovení o vlastnických právech i zástavě věci.

vlastnické právo
Vlastnické právo k nemovitosti, bytům, ke stavbě či věci a vlastnické právo věc užívat.

držba
Držba nemovitosti, pozemku, věci či práva. Držba kdy držitel nakládá věcí jako s vlastní.


nabývání vlastnictví
Nabývání vlastnictví kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním či rozhodnutím orgánu.

spoluvlastnictví a společné jmění
Spoluvlastnictví a společné jmění v rámci věcného práva dle občanského zákoníku.

podílové spoluvlastnictví
Podílové spoluvlastnictví vyjadřující míry podílu vlastnictví na právech a povinnostech.


společné jmění manželů
Společné jmění manželů. Zúžení či rozšíření majetků a závazků společného jmění.

práva k cizím věcem
Práva k cizím věcem, hmotným i nehmotným statkům. Omezení nemovitostí věcným břemenem.

věcná břemena
Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti, bytu. Věcné břemeno užívání bydlení.


právo zástavní a zadržovací
Právo zástavní a zadržovací stanovená občanským zákoníkem v rámci věcných práv.

zástavní právo
Zástavní právo k pohledávce pro zajištění dluhu z výtěžku exekuce a zpeněžení zástavy.

vznik zástavního práva
Vznik zástavního práva na nemovitost či movitou věc písemnou smlouvou nebo rozhodnutím soudu.


práva a povinnosti za trvání zástavního práva
Práva a povinnosti za trvání zástavního práva mezi zástavním dlužníkem a věřitelem.

uspokojení ze zástavy
Uspokojení ze zástavy díky uspokojení zajištěné pohledávky z výtěžku peněz ze zástavy.

neplatná ujednání
Neplatná ujednání způsobující neplatnost smluvních ujednání zástav či dohod o dědictví.


zánik zástavního práva
Zánik zástavního práva písemnou smlouvou, uplynutím doby, zánikem pohledávky nebo zástavy.

podzástavní právo
Podzástavní právo vzniklé zastavení pohledávky zajištěné zástavním právem a oznámením.

zadržovací právo
Zadržovací právo na movitou věc k zajištění splatné pohledávky při insolvenci dlužníka.

Odpovědnost za škodu

odpovědnost za škodu
Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení s náhradou škody dle občanského zákoníku.

předcházení hrozícím škodám
Předcházení hrozícím škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

obecná odpovědnost
Obecná odpovědnost, zproštění odpovědnosti za škodu a škoda způsobena provozní činností.


případy zvláštní odpovědnosti
Případy zvláštní odpovědnosti při převzetí věci a při okolnostech v povaze přístroje.

odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání
Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání.

odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
Zvláštní odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům.


odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech
Odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech úrazů, zranění požárníků atd.

odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků - vozidly, plavidly a letadly.

odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným, povahou nebezpečného provozu.


odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech, klenotech a cennostech.

společná ustanovení o náhradě škody
Společná ustanovení o náhradě škody v rámci odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku.

společná odpovědnost
Společná odpovědnost v případech, kdy škodu způsobí více škůdců společně.


zavinění poškozeného
Zavinění poškozeného výlučně jeho zaviněním a poměrné zavinění škody poškozeným.

způsob a rozsah náhrady
Způsob a rozsah náhrady škody. Ušlý zisk a výdělek hrazený v penězích, náklady léčení.

snížení náhrady
Snížení náhrady škody vzhledem ke způsobu vzniku či osobním a majetkovým poměrům viníka.


bezdůvodné obohacení
Bezdůvodné obohacení jako majetkový prospěch získaný bez právního důvodu k obohacení.

Dědění

dědění
Dědění upravené občanským zákoníkem. Dědic nabývající dědictví smrtí zůstavitele.

nabývání dědictví
Nabývání dědictví smrtí zůstavitele. Dědictví ze zákona a ze závěti; propadnutí státu.

odmítnutí dědictví
Proč a jak odmítnout dědictví. Písemné prohlášení o odmítnutí dědictví zaslané soudu.


dědická nezpůsobilost
Dědická nezpůsobilost aneb kdo nedědí. Úmyslný trestný čin proti zůstaviteli a jeho odpuštění.

vydědění
Rozsah a důvody vydědění potomka, dítěte, manžela. Náležitosti listiny o vydědění, vzor.

přechod dluhů
Přechod dluhů a náklady na pohřeb. Dědění dluhů a likvidace předluženého dědictví.


dědění ze zákona
Dědění ze zákona - děti a potomci. Dědictví ze zákona - manžel, partner, druh a družka.

dědění ze závěti
Dědění ze závěti. Vlastnoruční závěť a jiné písemné formy závěti před svědky.

správce dědictví
Správce dědictví vykonávající správu majetku až do skončení projednání dědictví soudem.


potvrzení dědictví a vypořádání dědiců
Potvrzení dědictví jednoho dědice a vypořádání více dědiců dohodou schválenou soudem.

ochrana oprávněného dědice
Ochrana oprávněného dědice, jímž je jiný než nepravý dědic, který dědictví nabyl.

odmítnutí dědictví - vzor
Vzor písemného prohlášení o odmítnutí dědictví. Vzor odmítnutí dědictví, zřeknutí se.

Závazkové právo

závazkové právo
Závazkové právo dle občanského zákoníku. Smlouvy, závazky a hry podle závazkového práva.

závazkový právní vztah
Závazkový právní vztah, kde věřiteli vzniká právo na plnění pohledávky dlužníkem.

vznik závazku
Vznik závazku z právních úkonů, ze smluv, ze způsobené škody nebo bezdůvodného obohacení.


obsah závazků
Obsah závazků závazkového práva: odstupné, povinnosti dlužníka a oprávnění věřitele.

odpovědnost za vady
Odpovědnost za vady prodané věci a odpovědnost za dluhy na věci dle občanského zákoníku.

společné závazky a společná práva
Společné závazky a společná práva v rámci závazkového práva občanského zákoníku.


společné závazky
Společné závazky více dlužníků majících společné závazky dluhu společně a nerozdílně.

společná práva
Společná práva více věřitelů, jejichž společná práva musí dlužník věřitelů naplnit.

změny v obsahu závazků
Změny v obsahu závazků dohodnutých mezi dlužníkem a věřitelem, změny v závazcích stran.


dohoda stran
Dohoda stran o změně vzájemných práv a povinností a dohoda stran o novém závazku.

prodlení dlužníka
Prodlení dlužníka neplnícího svůj dluh řádně a včas, prodlení dlužníka s plněním.

prodlení věřitele
Prodlení věřitele v přijeté plnění dluhu a placení úroků za dobu prodlení věřitele.


změna v osobě věřitele nebo dlužníka
Změna v osobě věřitele nebo dlužníka ve vztahu k pohledávce či dluhu a předání poukázky.

postoupení pohledávky
Postoupení pohledávky bez souhlasu dlužníka aneb postoupení pohledávky písemnou smlouvou.

převzetí dluhu
Převzetí dluhu dlužníka jiným dlužníkem s věřitelovým souhlasem k převzetí dluhu.


přistoupení k závazku
Přistoupení k závazku bez souhlasu dlužníka a přistoupení k závazku po dohodě s dlužníkem.

poukázka
Poukázka opravňující poukazníka vybrat plnění u poukázaného, je-li poukázka přijata.

poukázka na cenné papíry
Rubopis a poukázka na cenné papíry na plnění cenných papírů vystavená peněžním ústavem.


zajištění závazků
Zajištění závazků smluvní pokutou či zajištění pohledávek ručením nebo jistotou.

smluvní pokuta
Smluvní pokuta při porušení povinností podle občanského zákoníku a náhrada škody.

ručení
Ručení za závazky písemným prohlášením, dohoda o srážkách ze mzdy a zástavní smlouva.


jistota
Jistota splněná zřízením zástavního práva, jistota způsobilými ručiteli a výše jistoty.

zánik závazků
Zánik závazků splněním dluhu, dohodou, nemožností plnění, započtením nebo narovnáním.

splnění dluhu
Splnění dluhu vedoucí k zániku dluhu, částečné splnění dluhu a potvrzení věřitele.


dohoda
Dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o nahrazení závazku a dohoda o prominutí závazku.

nemožnost plnění
Nemožnost plnění vedoucí k zániku dluhu, nemožnost plnění uplynutím doby a smrt dlužníka.

započtení
Započtení pohledávek, splynutí a započtení vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele.


narovnání
Nahrazení závazkem plynoucím z narovnání. Dohoda o narovnání upravujícím sporná práva.

kupní a směnná smlouva
Kupní a směnná smlouva v rámci závazkového práva jako smlouva podle občanského zákoníku.

obecná ustanovení o kupní smlouvě
Obecná ustanovení o kupní smlouvě, cena a povinnosti plynoucí z ustanovení o kupní smlouvě.


vedlejší ujednání při kupní smlouvě
Vedlejší ujednání při kupní smlouvě, výhrada vlastnictví k prodané movité věci.

předkupní právo
Předkupní právo při prodeji věci či nemovitosti s výhradou obsahující předkupní právo.

právo zpětné koupě
Právo zpětné koupě movité věci a jeho uplatnění, písemná smlouva o právu zpětné koupě.


směnná smlouva
Směnná smlouva, kdy každá strana prodává a zároveň kupuje movitou věc nebo nemovitost.

zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě
Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě v rámci podnikatelské činnosti prodejce.

jakost a množství
Jakost a množství prodávané věci. Převzetí věci kupujícím ve shodě se smlouvou, bez vad.


odpovědnost za vady prodané věci
Odpovědnost za vady prodané věci po převzetí věci v záruční době (záruka na zboží).

darovací smlouva
Darovací smlouva o bezplatném přenechání daru. Darovací smlouva v písemné podobě.

smlouva o dílo
Smlouva o dílo a zhotovení věci a náležitosti smlouvy o dílo dle občanského zákoníku.


obecná ustanovení smlouvy o dílo
Obecná ustanovení smlouvy o dílo týkající se zhotovitele díla, jeho ceny či odstoupení.

zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku
Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku, vady věci, záruční doba a převzetí.

zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci
Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci, placení oprav a nevyzvednutí věci.


smlouva o půjčce
Smlouva o půjčce peněz nebo věci dle občanského zákoníku, půjčka hotovosti na splátky.

smlouva o výpůjčce
Smlouva o výpůjčce zakládající právo bezplatného užívání věci po dohodnutou dobu.

nájemní smlouva
Nájemní smlouva na byt, nájemní smlouva nebytových prostor, smlouvy na nemovitost či pozemek.


obecná ustanovení nájemní smlouvy
Obecná ustanovení nájemní smlouvy o užívání věci nájemcem v souladu s nájemní smlouvou.

nájemné
Nájemné bytů a nebytových prostor, nájemné zemědělských nebo lesních pozemků dle zákona.

skončení nájmu
Skončení nájmu uplynutím doby, obnovení nájmu po skončení nebo zrušení nájmu výpovědí.


zvláštní ustanovení o nájmu bytu
Zvláštní ustanovení o nájmu bytu, ochrana nájmu a složené peněžní prostředky (depozit).

práva a povinnosti z nájmu bytu
Práva a povinnosti z nájmu bytu dohodnuté v nájemní smlouvě s pronajímatelem a nájemcem.

nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu
Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu pronajímatele placené nájemcem.


společný nájem bytu
Společný nájem bytu více nájemci, řešení neshod u společného nájmu a práva nájemníků.

společný nájem bytu manžely
Společný nájem bytu manžely, zrušení společného nájmu bytu manžely po rozvodu manželů.

přechod nájmu bytu
Přechod nájmu bytu při smrti nájemce a vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství.


zánik nájmu bytu
Zánik nájmu bytu písemnou výpovědí a zánik nájmu bytu dohodou pronajímatele a nájemce.

nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení
Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení a vystěhování.

podnájem bytu (části bytu)
Podnájem bytu s písemným souhlasem pronajímatele a podnájem části bytu a jeho skončení.


nájem a podnájem nebytových prostor
Nájem a podnájem nebytových prostor a jeho právní úprava ve vztahu k občanskému zákoníku.

zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých
Zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých, jejich vadách a opotřebení.

příkazní smlouva
Příkazní smlouva a smlouvy o obstarání dle závazkových práv občanského zákoníku.


obecná ustanovení příkazní smlouvy
Obecná ustanovení příkazní smlouvy zavazující příkazníka obstarat věc nebo něco vykonat.

povinnosti příkazníka
Povinnosti příkazníka jednat při plnění příkazu osobně dle svých schopností a znalostí.

povinnosti příkazce
Povinnost příkazce poskytnout příkazníkovi prostředky a další povinnosti příkazce.


zánik příkazní smlouvy
Zánik příkazní smlouvy odvoláním a zánik příkazní smlouvy dle ostatních ustanovení.

smlouva o obstarání věci
Smlouva o obstarání věci uzavíraná pro obstarání věci podle pokynů objednatele a smlouvy.

smlouva o obstarání prodeje věci
Smlouva o obstarání prodeje věci po jejím převzetí, odměna za obstarání prodeje věci.


jednatelství bez příkazu
Jednatelství bez příkazu vedoucí k obstarání cizí záležitosti kvůli odvrácení škody.

smlouva o úschově
Smlouva o úschově movité věci (peněz, cenných papírů, listin), úschova a zajištění.

smlouva o ubytování
Smlouva o ubytování a poskytnutí přechodného ubytování v hotelu či jiném zařízení.


smlouvy o přepravě
Smlouvy o přepravě a odpovědnost dopravců u jednotlivých smluv o přepravě osob či nákladu.

smlouva o přepravě osob
Smlouva o přepravě osob a jejich zavazadel, přeprava cestujících podle občanského zákoníku.

odpovědnost dopravce při přepravě osob
Odpovědnost dopravce při přepravě osob za zavazadla, zdraví a přepravu cestujících osob.


smlouva o přepravě nákladu
Smlouva o přepravě nákladu zboží. Přepravení zásilky a dopravení příjemci za přepravné.

odpovědnost dopravce při přepravě nákladu
Odpovědnost dopravce při přepravě nákladu. Ztráta zboží a škody na přepravované zásilce.

společná ustanovení ke smlouvám o přepravě
Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě (osobní a nákladní) a přepravě zásilek.


smlouva zprostředkovatelská
Smlouva zprostředkovatelská pro obstání uzavření smlouvy zprostředkovatelem za odměnu.

vklady
Úroky a vklady dle občanského zákoníku dané smlouvou mezi vkladatelem a peněžním ústavem.

obecná ustanovení o vkladech
Smlouva o vkladu mezi fyzickou nebo právnickou osobou (vkladatelem) a peněžním ústavem.


vklady na vkladních knížkách
Vklady na vkladních knížkách vystavených na jméno; vkladní knížka a nakládání s vkladem.

vkladní listy
Vkladní list na jméno vkladatele potvrzující pevný jednorázový vklad do peněžního ústavu.

další formy vkladů
Další formy vkladů sjednané mezi peněžním ústavem a vkladatelem hotovostních peněz.


smlouva o sdružení
Smlouva o sdružení několika osob za účelem dosažení sjednaného cíle společnou činností.

smlouva o důchodu
Písemná smlouva o důchodu zakládající doživotní nebo jiné právo na vyplácení důchodu.

sázka a hra
Výherní podniky, los, sázka a hra podle zákoníku. Vymahatelnost pohledávek ze sázek a her.


veřejná soutěž
Veřejná soutěž na dílo nebo soutěž na určitý výkon vyhlášená vyhlašovatelem soutěže.

veřejný příslib
Veřejný příslib zaplacení odměny či poskytnutí plnění za splnění stanovených podmínek.

cestovní smlouva
Písemná cestovní smlouva, kterou cestovní kancelář poskytuje zájezd; smluvní cena zájezdu.

Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení
Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení občanského zákoníku k úpravám novelami.

závěrečná obecné ustanovení
Závěrečná ustanovení o úpravě vztahů obsahem i účelem nejbližším občanskoprávním.

ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1964
Přechodná a zrušovací ustanovení, nejen o zbavení svéprávnosti, účinná od 1. dubna 1964.


ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1982
Přechodná ustanovení o bezpodílovém spoluvlastnictví k úpravám účinným od 1. ledna 1982.

ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1989
Přechodná ustanovení o náhradě za důchod k úpravám zákona účinným od 1. ledna 1989.

ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1992
Přechodná ustanovení o dědění a nemovitostech k úpravám zákona účinným od 1. ledna 1992.


vlastnické vztahy k nemovitostem
Vlastnické vztahy k nemovitostem, úprava osadnických vztahů, urbariátů a komposesorátů.

ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1995
Přechodná ustanovení o smlouvách o nájmu bytů k úpravám zákona účinným od 1. ledna 1995.

ustanovení k úpravám účinným od 1. července 2000
Přechodná ustanovení k úpravám občanského zákoníku účinným od 1. července 2000.


ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 2001
Přechodná ustanovení o bytových družstvech, sdruženích občanů a o právu na výpůjčku.

účinnost zákona
Závěrečné ustanovení určující datum nabytí účinnosti původního znění tohoto zákona.

poznámky pod čarou
Poznámky pod čarou k textu občanského zákoníku odkazující na směrnice a právní normy.


obcansky-zakonik.eu
občanský zákoník
dědictví, smlouvy, škoda, reklamace