Občanský zákoník

Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, včetně poslední novelizace. Obecná ustanovení zákoníku.

Spoluvlastnictví a společné jmění, vlastnické právo, právo zástavní, zadržovací a k cizím věcem jako věcná práva zákonně daná občanským zákoníkem.

Předcházení hrozícím škodám, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení. Společná ustanovení o náhradě škody.

Smrtí zůstavitele nabývá dědic dědictví. Rozlišujeme dědění ze zákona a dědění ze závěti. Upraveno je i vydědění či odmítnutí dědictví.

Občanskoprávní smluvní vztahy upravuje závazkové právo. Nejdůležitější jsou kupní a směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce, nájemní smlouva. V podnikání jsou využívány smlouvy o přepravě či cestovní smlouva.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc
Plná moc jako důležitý právní dokument. Vzor plné moci ke stažení zdarma.
plna-moc.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

závěť
Jak správně napsat závěť, patřičné náležitosti závěti. Sepsání poslední vůle.
www.jaknapsat.cz/zavet/

odmítnutí dědictví - vzor
Vzor písemného prohlášení o odmítnutí dědictví. Vzor odmítnutí dědictví, zřeknutí se.
odmitnuti-dedictvi-vzor

Občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník upravující občanskoprávní vztahy majetkové povahy i duševní tvořivé činnosti. Občanský zákoník slouží k naplňování občanských práv a svobod, zejména nedotknutelnosti vlastnictví a ochrany osobnosti v souladu s dobrými mravy. Všichni mají rovné postavení, přičemž vzájemné občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů jako projevů vůle, nejčastěji vyjádřených jednáním nebo opomenutím, smlouvami či ústní nebo písemnou dohodou.

Dědění

Dědění

dědění
Dědění upravené občanským zákoníkem. Dědic nabývající dědictví smrtí zůstavitele.

nabývání dědictví
Nabývání dědictví smrtí zůstavitele. Dědictví ze zákona a ze závěti; propadnutí státu.

odmítnutí dědictví
Proč a jak odmítnout dědictví. Písemné prohlášení o odmítnutí dědictví zaslané soudu.


dědická nezpůsobilost
Dědická nezpůsobilost aneb kdo nedědí. Úmyslný trestný čin proti zůstaviteli a jeho odpuštění.

vydědění
Rozsah a důvody vydědění potomka, dítěte, manžela. Náležitosti listiny o vydědění, vzor.

přechod dluhů
Přechod dluhů a náklady na pohřeb. Dědění dluhů a likvidace předluženého dědictví.


dědění ze zákona
Dědění ze zákona - děti a potomci. Dědictví ze zákona - manžel, partner, druh a družka.

dědění ze závěti
Dědění ze závěti. Vlastnoruční závěť a jiné písemné formy závěti před svědky.

správce dědictví
Správce dědictví vykonávající správu majetku až do skončení projednání dědictví soudem.


potvrzení dědictví a vypořádání dědiců
Potvrzení dědictví jednoho dědice a vypořádání více dědiců dohodou schválenou soudem.

ochrana oprávněného dědice
Ochrana oprávněného dědice, jímž je jiný než nepravý dědic, který dědictví nabyl.

dědické právo
Dědické právo jako souhrn právních norem o přechodu práv a povinností zemřelé osoby.


obcansky-zakonik.eu
občanský zákoník
dědictví, smlouvy, škoda, reklamace