Občanský zákoník

Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, včetně poslední novelizace. Obecná ustanovení zákoníku.

Spoluvlastnictví a společné jmění, vlastnické právo, právo zástavní, zadržovací a k cizím věcem jako věcná práva zákonně daná občanským zákoníkem.

Předcházení hrozícím škodám, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení. Společná ustanovení o náhradě škody.

Smrtí zůstavitele nabývá dědic dědictví. Rozlišujeme dědění ze zákona a dědění ze závěti. Upraveno je i vydědění či odmítnutí dědictví.

Občanskoprávní smluvní vztahy upravuje závazkové právo. Nejdůležitější jsou kupní a směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce, nájemní smlouva. V podnikání jsou využívány smlouvy o přepravě či cestovní smlouva.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc
Plná moc jako důležitý právní dokument. Vzor plné moci ke stažení zdarma.
plna-moc.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

závěť
Jak správně napsat závěť, patřičné náležitosti závěti. Sepsání poslední vůle.
www.jaknapsat.cz/zavet/

Občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník upravující občanskoprávní vztahy majetkové povahy i duševní tvořivé činnosti. Občanský zákoník slouží k naplňování občanských práv a svobod, zejména nedotknutelnosti vlastnictví a ochrany osobnosti v souladu s dobrými mravy. Všichni mají rovné postavení, přičemž vzájemné občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů jako projevů vůle, nejčastěji vyjádřených jednáním nebo opomenutím, smlouvami či ústní nebo písemnou dohodou.

Hlavička zákona

Zákon č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník

Datum přijetí: 26.února 1964
Datum účinnosti: 1. dubna 1964

Ve znění:

 • zákona č. 58/1969 Sb.,
 • zákona č. 131/1982 Sb.,
 • zákona č. 94/1988 Sb.,
 • zákona č. 188/1988 Sb.,
 • zákona č. 87/1990 Sb.,
 • zákona č. 105/1990 Sb.,
 • zákona č. 116/1990 Sb.,
 • zákona č. 87/1991 Sb.,
 • zákona č. 509/1991 Sb.,
 • zákona č. 264/1992 Sb.,
 • zákona č. 267/1994 Sb.,
 • zákona č. 104/1995 Sb.,
 • zákona č. 118/1995 Sb.,
 • zákona č. 94/1996 Sb.,
 • zákona č. 89/1996 Sb.,
 • zákona č. 227/1997 Sb.,
 • zákona č. 91/1998 Sb.,
 • zákona č. 165/1998 Sb.,
 • zákona č. 159/1999 Sb.,
 • zákona č. 363/1999 Sb.,
 • zákona č. 27/2000 Sb.,
 • zákona č. 103/2000 Sb.,
 • zákona č. 227/2000 Sb.,
 • zákona č. 367/2000 Sb.,
 • zákona č. 229/2001 Sb.,
 • zákona č. 317/2001 Sb.,
 • zákona č. 501/2001 Sb.,
 • zákona č. 125/2002 Sb.,
 • zákona č. 135/2002 Sb.,
 • zákona č. 136/2002 Sb.,
 • zákona č. 320/2002 Sb.,
 • nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., (Ruší novelu 501/2001 Sb. v celém rozsahu.)
 • zákona č. 88/2003 Sb. (Náhrada za zrušenou novelu 501/2001 Sb.),
 • zákona č. 37/2004 Sb.
 • zákona č. 47/2004 Sb.,
 • nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb.,
 • zákona č. 480/2004 Sb.,
 • zákona č. 554/2004 Sb.,
 • zákona č. 359/2005 Sb. (účinnost od 1. října 2005),
 • zákona č. 56/2006 Sb. (účinnost od 8. března 2006),
 • zákona č. 57/2006 Sb. (účinnost od 1. dubna 2006),
 • zákona č. 107/2006 Sb. (účinnost od 31. března 2006),
 • zákona č. 115/2006 Sb. (účinnost od 1. července 2006),
 • zákona č. 160/2006 Sb. (účinnost od 27. dubna 2006),
 • zákona č. 264/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007; části od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 315/2006 Sb. (účinnost od 1. září 2006),
 • zákona č. 443/2006 Sb. (účinnost od 18. září 2006),
 • zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 230/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008).

Občanský zákoník

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

obcansky-zakonik.eu
občanský zákoník
dědictví, smlouvy, škoda, reklamace