Občanský zákoník

Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, včetně poslední novelizace. Obecná ustanovení zákoníku.

Spoluvlastnictví a společné jmění, vlastnické právo, právo zástavní, zadržovací a k cizím věcem jako věcná práva zákonně daná občanským zákoníkem.

Předcházení hrozícím škodám, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení. Společná ustanovení o náhradě škody.

Smrtí zůstavitele nabývá dědic dědictví. Rozlišujeme dědění ze zákona a dědění ze závěti. Upraveno je i vydědění či odmítnutí dědictví.

Občanskoprávní smluvní vztahy upravuje závazkové právo. Nejdůležitější jsou kupní a směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce, nájemní smlouva. V podnikání jsou využívány smlouvy o přepravě či cestovní smlouva.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc
Plná moc jako důležitý právní dokument. Vzor plné moci ke stažení zdarma.
plna-moc.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

závěť
Jak správně napsat závěť, patřičné náležitosti závěti. Sepsání poslední vůle.
www.jaknapsat.cz/zavet/

Občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník upravující občanskoprávní vztahy majetkové povahy i duševní tvořivé činnosti. Občanský zákoník slouží k naplňování občanských práv a svobod, zejména nedotknutelnosti vlastnictví a ochrany osobnosti v souladu s dobrými mravy. Všichni mají rovné postavení, přičemž vzájemné občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů jako projevů vůle, nejčastěji vyjádřených jednáním nebo opomenutím, smlouvami či ústní nebo písemnou dohodou.

Obecná ustanovení

Obecná ustanovení

obecná ustanovení
Obecná ustanovení občanského zákoníku o právních úkonech a spotřebitelských smlouvách.

občanskoprávní vztahy a jejich ochrana
Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana přispívající k naplnění občanských práv a svobod.

účastníci občanskoprávních vztahů
Účastníci občanskoprávních vztahů osob fyzických a právnických v občanském zákoníku.


fyzické osoby
Fyzické osoby způsobilé mít práva a povinnosti od narození fyzické osoby do její smrti.

ochrana osobnosti
Ochrana osobnosti zahrnující života, zdraví, občanskou čest, lidskou důstojnost i soukromí.

právnické osoby
Jednotky samosprávy, sdružení osob a majetku jako právnické osoby mající práva a povinnosti.


zájmová sdružení právnických osob
Zájmová sdružení právnických osob k ochraně zájmů právnických osob či k jinému účelu.

zastoupení
Zastoupení zástupcem oprávněným osobně jednat za druhého jeho jménem v rozsahu zastoupení.

zákonné zastoupení
Zákonné zastoupení dětí a fyzických osob, které nejsou způsobilé k právním úkonům.


zastoupení na základě plné moci
Zastoupení na základě plné moci. Plná moc k zastoupení daná zmocněnci k právnímu úkonu.

právní úkony
Právní úkony dle občanského zákoníku jako právní projev vůle ke vzniku nebo zániku práv.

smlouvy
Smlouvy a ustanovení o smlouvách při úpravě smluvních vztahů dle občanského zákoníku.


návrh na uzavření smlouvy
Neodvolatelný návrh na uzavření smlouvy jako dostatečný projev vůle k uzavření smlouvy.

přijetí návrhu
Přijetí návrhu na uzavření smlouvy včasných prohlášením souhlasu s přijetím návrhu.

spotřebitelské smlouvy
Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele ve spotřebitelských smlouvách; odstoupení.


ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy
Zvláštní ustanovení o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek.

promlčení
Promlčení práv, zejména promlčení pohledávky, dluhu či jiného závazku podle zákona.

promlčecí doba
Promlčecí doba práva, zejména promlčecí doba pohledávky či dědictví, dluhu nebo plnění.


běh promlčecí doby
Běh promlčecí doby podle občanského zákoníku a různá práva ve vztahu k promlčecí době.

vymezení některých pojmů
Vymezení některých obecných pojmů týkajících se domácností, blízkých osob či času.

domácnost
Domácnost složená z fyzických osob, které spolu v domácnosti trvale žijí a hradí náklady.


osoby blízké
Osoby blízké a vymezení příbuzných v přímé řadě, sourozenců atd. jako blízkých osob.

věci a práva
Věci a práva, jiné majetkové hodnoty a prostory jako předmět občanskoprávních vztahů.

počítání času
Počítání času a začátek lhůty pro událost určenou dnem, podle týdnů, měsíců nebo let.


obcansky-zakonik.eu
občanský zákoník
dědictví, smlouvy, škoda, reklamace