Občanský zákoník

Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, včetně poslední novelizace. Obecná ustanovení zákoníku.

Spoluvlastnictví a společné jmění, vlastnické právo, právo zástavní, zadržovací a k cizím věcem jako věcná práva zákonně daná občanským zákoníkem.

Předcházení hrozícím škodám, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení. Společná ustanovení o náhradě škody.

Smrtí zůstavitele nabývá dědic dědictví. Rozlišujeme dědění ze zákona a dědění ze závěti. Upraveno je i vydědění či odmítnutí dědictví.

Občanskoprávní smluvní vztahy upravuje závazkové právo. Nejdůležitější jsou kupní a směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce, nájemní smlouva. V podnikání jsou využívány smlouvy o přepravě či cestovní smlouva.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc
Plná moc jako důležitý právní dokument. Vzor plné moci ke stažení zdarma.
plna-moc.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

závěť
Jak správně napsat závěť, patřičné náležitosti závěti. Sepsání poslední vůle.
www.jaknapsat.cz/zavet/

odmítnutí dědictví - vzor
Vzor písemného prohlášení o odmítnutí dědictví. Vzor odmítnutí dědictví, zřeknutí se.
odmitnuti-dedictvi-vzor

dědické právo
Dědické právo jako souhrn právních norem o přechodu práv a povinností zemřelé osoby.
obcansky-zakonik.eu/dedicke-pravo/

Občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník upravující občanskoprávní vztahy majetkové povahy i duševní tvořivé činnosti. Občanský zákoník slouží k naplňování občanských práv a svobod, zejména nedotknutelnosti vlastnictví a ochrany osobnosti v souladu s dobrými mravy. Všichni mají rovné postavení, přičemž vzájemné občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů jako projevů vůle, nejčastěji vyjádřených jednáním nebo opomenutím, smlouvami či ústní nebo písemnou dohodou.

Prohlášení o odmítnutí dědictví

Vzor odmítnutí dědictví pro formální odmítnutí dědictví. Je možné použít tento úřední dopis, který potenciální dědic zašle soudu jako písemný dokument nazvaný jako prohlášení o zřeknutí se dědictví. Zákon nijak speciálně neupravuje podobu formálního dopisu o odmítnutí dědictví, nabízíme vám tedy jednu z možných variant, kterou můžete dále upravit podle svých individuálních požadavků. Nesnažte se tedy hledat oficiální formulář o odmítnutí dědictví, místo formuláře o vzdání se dědictví použijte běžný dopis.

Náležitosti odmítnutí dědictví

Prohlášení o odmítnutí dědictví nemá pevné zákonem stanovené náležitosti. Písemné prohlášení zašlete soudu, který se věcí konkrétního dědického řízení zabývá. Přičemž tak musíte učinit do jednoho měsíce od té doby, kdy jste byli vyrozuměni o následcích tohoto odmítnutí. Kromě běžných náležitostí úředního dopisu uveďte zejména jméno zemřelého, spisovou značku a vyjádření vůle vzdát se dědictví.

Pozor, úspěšné prohlášení o odmítnutí dědictví již nelze později odvolat.

Odmítnutí dědictví - vzor

[spisová značka]
[adresa příslušného soudu]

[adresa dědice, který se zříká dědictví]

Věc: Prohlášení o odmítnutí dědictví

Ve věci dědictví po zemřelém [jméno a příjmení zemřelého], vedeného pod spisovou značkou [značka spisu přidělená soudem], tímto využívám svého práva a dědictví odmítám.

[datum a místo]

[váš podpis]

obcansky-zakonik.eu
občanský zákoník
dědictví, smlouvy, škoda, reklamace