Občanský zákoník

Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, včetně poslední novelizace. Obecná ustanovení zákoníku.

Spoluvlastnictví a společné jmění, vlastnické právo, právo zástavní, zadržovací a k cizím věcem jako věcná práva zákonně daná občanským zákoníkem.

Předcházení hrozícím škodám, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení. Společná ustanovení o náhradě škody.

Smrtí zůstavitele nabývá dědic dědictví. Rozlišujeme dědění ze zákona a dědění ze závěti. Upraveno je i vydědění či odmítnutí dědictví.

Občanskoprávní smluvní vztahy upravuje závazkové právo. Nejdůležitější jsou kupní a směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce, nájemní smlouva. V podnikání jsou využívány smlouvy o přepravě či cestovní smlouva.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc
Plná moc jako důležitý právní dokument. Vzor plné moci ke stažení zdarma.
plna-moc.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

závěť
Jak správně napsat závěť, patřičné náležitosti závěti. Sepsání poslední vůle.
www.jaknapsat.cz/zavet/

Občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník upravující občanskoprávní vztahy majetkové povahy i duševní tvořivé činnosti. Občanský zákoník slouží k naplňování občanských práv a svobod, zejména nedotknutelnosti vlastnictví a ochrany osobnosti v souladu s dobrými mravy. Všichni mají rovné postavení, přičemž vzájemné občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů jako projevů vůle, nejčastěji vyjádřených jednáním nebo opomenutím, smlouvami či ústní nebo písemnou dohodou.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení

odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení s náhradou škody dle občanského zákoníku.

předcházení hrozícím škodám
Předcházení hrozícím škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

obecná odpovědnost
Obecná odpovědnost, zproštění odpovědnosti za škodu a škoda způsobena provozní činností.


případy zvláštní odpovědnosti
Případy zvláštní odpovědnosti při převzetí věci a při okolnostech v povaze přístroje.

odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání
Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání.

odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
Zvláštní odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům.


odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech
Odpovědnost za škodu v některých zvláštních případech úrazů, zranění požárníků atd.

odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků - vozidly, plavidly a letadly.

odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným, povahou nebezpečného provozu.


odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech, klenotech a cennostech.

společná ustanovení o náhradě škody
Společná ustanovení o náhradě škody v rámci odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku.

společná odpovědnost
Společná odpovědnost v případech, kdy škodu způsobí více škůdců společně.


zavinění poškozeného
Zavinění poškozeného výlučně jeho zaviněním a poměrné zavinění škody poškozeným.

způsob a rozsah náhrady
Způsob a rozsah náhrady škody. Ušlý zisk a výdělek hrazený v penězích, náklady léčení.

snížení náhrady
Snížení náhrady škody vzhledem ke způsobu vzniku či osobním a majetkovým poměrům viníka.


bezdůvodné obohacení
Bezdůvodné obohacení jako majetkový prospěch získaný bez právního důvodu k obohacení.


obcansky-zakonik.eu
občanský zákoník
dědictví, smlouvy, škoda, reklamace