Občanský zákoník

Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, včetně poslední novelizace. Obecná ustanovení zákoníku.

Spoluvlastnictví a společné jmění, vlastnické právo, právo zástavní, zadržovací a k cizím věcem jako věcná práva zákonně daná občanským zákoníkem.

Předcházení hrozícím škodám, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení. Společná ustanovení o náhradě škody.

Smrtí zůstavitele nabývá dědic dědictví. Rozlišujeme dědění ze zákona a dědění ze závěti. Upraveno je i vydědění či odmítnutí dědictví.

Občanskoprávní smluvní vztahy upravuje závazkové právo. Nejdůležitější jsou kupní a směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce, nájemní smlouva. V podnikání jsou využívány smlouvy o přepravě či cestovní smlouva.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc
Plná moc jako důležitý právní dokument. Vzor plné moci ke stažení zdarma.
plna-moc.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

závěť
Jak správně napsat závěť, patřičné náležitosti závěti. Sepsání poslední vůle.
www.jaknapsat.cz/zavet/

Občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník upravující občanskoprávní vztahy majetkové povahy i duševní tvořivé činnosti. Občanský zákoník slouží k naplňování občanských práv a svobod, zejména nedotknutelnosti vlastnictví a ochrany osobnosti v souladu s dobrými mravy. Všichni mají rovné postavení, přičemž vzájemné občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů jako projevů vůle, nejčastěji vyjádřených jednáním nebo opomenutím, smlouvami či ústní nebo písemnou dohodou.

Věcná práva

Věcná práva

věcná práva
Věcná práva dle občanského zákoníku. Ustanovení o vlastnických právech i zástavě věci.

vlastnické právo
Vlastnické právo k nemovitosti, bytům, ke stavbě či věci a vlastnické právo věc užívat.

držba
Držba nemovitosti, pozemku, věci či práva. Držba kdy držitel nakládá věcí jako s vlastní.


nabývání vlastnictví
Nabývání vlastnictví kupní, darovací nebo jinou smlouvou, děděním či rozhodnutím orgánu.

spoluvlastnictví a společné jmění
Spoluvlastnictví a společné jmění v rámci věcného práva dle občanského zákoníku.

podílové spoluvlastnictví
Podílové spoluvlastnictví vyjadřující míry podílu vlastnictví na právech a povinnostech.


společné jmění manželů
Společné jmění manželů. Zúžení či rozšíření majetků a závazků společného jmění.

práva k cizím věcem
Práva k cizím věcem, hmotným i nehmotným statkům. Omezení nemovitostí věcným břemenem.

věcná břemena
Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti, bytu. Věcné břemeno užívání bydlení.


právo zástavní a zadržovací
Právo zástavní a zadržovací stanovená občanským zákoníkem v rámci věcných práv.

zástavní právo
Zástavní právo k pohledávce pro zajištění dluhu z výtěžku exekuce a zpeněžení zástavy.

vznik zástavního práva
Vznik zástavního práva na nemovitost či movitou věc písemnou smlouvou nebo rozhodnutím soudu.


práva a povinnosti za trvání zástavního práva
Práva a povinnosti za trvání zástavního práva mezi zástavním dlužníkem a věřitelem.

uspokojení ze zástavy
Uspokojení ze zástavy díky uspokojení zajištěné pohledávky z výtěžku peněz ze zástavy.

neplatná ujednání
Neplatná ujednání způsobující neplatnost smluvních ujednání zástav či dohod o dědictví.


zánik zástavního práva
Zánik zástavního práva písemnou smlouvou, uplynutím doby, zánikem pohledávky nebo zástavy.

podzástavní právo
Podzástavní právo vzniklé zastavení pohledávky zajištěné zástavním právem a oznámením.

zadržovací právo
Zadržovací právo na movitou věc k zajištění splatné pohledávky při insolvenci dlužníka.


obcansky-zakonik.eu
občanský zákoník
dědictví, smlouvy, škoda, reklamace