Občanský zákoník

Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, včetně poslední novelizace. Obecná ustanovení zákoníku.

Spoluvlastnictví a společné jmění, vlastnické právo, právo zástavní, zadržovací a k cizím věcem jako věcná práva zákonně daná občanským zákoníkem.

Předcházení hrozícím škodám, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení. Společná ustanovení o náhradě škody.

Smrtí zůstavitele nabývá dědic dědictví. Rozlišujeme dědění ze zákona a dědění ze závěti. Upraveno je i vydědění či odmítnutí dědictví.

Občanskoprávní smluvní vztahy upravuje závazkové právo. Nejdůležitější jsou kupní a směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce, nájemní smlouva. V podnikání jsou využívány smlouvy o přepravě či cestovní smlouva.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc
Plná moc jako důležitý právní dokument. Vzor plné moci ke stažení zdarma.
plna-moc.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

závěť
Jak správně napsat závěť, patřičné náležitosti závěti. Sepsání poslední vůle.
www.jaknapsat.cz/zavet/

Občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník upravující občanskoprávní vztahy majetkové povahy i duševní tvořivé činnosti. Občanský zákoník slouží k naplňování občanských práv a svobod, zejména nedotknutelnosti vlastnictví a ochrany osobnosti v souladu s dobrými mravy. Všichni mají rovné postavení, přičemž vzájemné občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů jako projevů vůle, nejčastěji vyjádřených jednáním nebo opomenutím, smlouvami či ústní nebo písemnou dohodou.

Závazkové právo

Obecná ustanovení závazkového práva

závazkové právo
Závazkové právo dle občanského zákoníku. Smlouvy, závazky a hry podle závazkového práva.

závazkový právní vztah
Závazkový právní vztah, kde věřiteli vzniká právo na plnění pohledávky dlužníkem.

vznik závazku
Vznik závazku z právních úkonů, ze smluv, ze způsobené škody nebo bezdůvodného obohacení.


obsah závazků
Obsah závazků závazkového práva: odstupné, povinnosti dlužníka a oprávnění věřitele.

odpovědnost za vady
Odpovědnost za vady prodané věci a odpovědnost za dluhy na věci dle občanského zákoníku.

společné závazky a společná práva
Společné závazky a společná práva v rámci závazkového práva občanského zákoníku.


společné závazky
Společné závazky více dlužníků majících společné závazky dluhu společně a nerozdílně.

společná práva
Společná práva více věřitelů, jejichž společná práva musí dlužník věřitelů naplnit.

změny v obsahu závazků
Změny v obsahu závazků dohodnutých mezi dlužníkem a věřitelem, změny v závazcích stran.


dohoda stran
Dohoda stran o změně vzájemných práv a povinností a dohoda stran o novém závazku.

prodlení dlužníka
Prodlení dlužníka neplnícího svůj dluh řádně a včas, prodlení dlužníka s plněním.

prodlení věřitele
Prodlení věřitele v přijeté plnění dluhu a placení úroků za dobu prodlení věřitele.


změna v osobě věřitele nebo dlužníka
Změna v osobě věřitele nebo dlužníka ve vztahu k pohledávce či dluhu a předání poukázky.

postoupení pohledávky
Postoupení pohledávky bez souhlasu dlužníka aneb postoupení pohledávky písemnou smlouvou.

převzetí dluhu
Převzetí dluhu dlužníka jiným dlužníkem s věřitelovým souhlasem k převzetí dluhu.


přistoupení k závazku
Přistoupení k závazku bez souhlasu dlužníka a přistoupení k závazku po dohodě s dlužníkem.

poukázka
Poukázka opravňující poukazníka vybrat plnění u poukázaného, je-li poukázka přijata.

poukázka na cenné papíry
Rubopis a poukázka na cenné papíry na plnění cenných papírů vystavená peněžním ústavem.


zajištění závazků
Zajištění závazků smluvní pokutou či zajištění pohledávek ručením nebo jistotou.

smluvní pokuta
Smluvní pokuta při porušení povinností podle občanského zákoníku a náhrada škody.

ručení
Ručení za závazky písemným prohlášením, dohoda o srážkách ze mzdy a zástavní smlouva.


jistota
Jistota splněná zřízením zástavního práva, jistota způsobilými ručiteli a výše jistoty.

zánik závazků
Zánik závazků splněním dluhu, dohodou, nemožností plnění, započtením nebo narovnáním.

splnění dluhu
Splnění dluhu vedoucí k zániku dluhu, částečné splnění dluhu a potvrzení věřitele.


dohoda
Dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o nahrazení závazku a dohoda o prominutí závazku.

nemožnost plnění
Nemožnost plnění vedoucí k zániku dluhu, nemožnost plnění uplynutím doby a smrt dlužníka.

započtení
Započtení pohledávek, splynutí a započtení vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele.


narovnání
Nahrazení závazkem plynoucím z narovnání. Dohoda o narovnání upravujícím sporná práva.

Kupní, směnná a darovací smlouva

kupní a směnná smlouva
Kupní a směnná smlouva v rámci závazkového práva jako smlouva podle občanského zákoníku.

obecná ustanovení o kupní smlouvě
Obecná ustanovení o kupní smlouvě, cena a povinnosti plynoucí z ustanovení o kupní smlouvě.

vedlejší ujednání při kupní smlouvě
Vedlejší ujednání při kupní smlouvě, výhrada vlastnictví k prodané movité věci.


předkupní právo
Předkupní právo při prodeji věci či nemovitosti s výhradou obsahující předkupní právo.

právo zpětné koupě
Právo zpětné koupě movité věci a jeho uplatnění, písemná smlouva o právu zpětné koupě.

směnná smlouva
Směnná smlouva, kdy každá strana prodává a zároveň kupuje movitou věc nebo nemovitost.


zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě
Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě v rámci podnikatelské činnosti prodejce.

jakost a množství
Jakost a množství prodávané věci. Převzetí věci kupujícím ve shodě se smlouvou, bez vad.

odpovědnost za vady prodané věci
Odpovědnost za vady prodané věci po převzetí věci v záruční době (záruka na zboží).


darovací smlouva
Darovací smlouva o bezplatném přenechání daru. Darovací smlouva v písemné podobě.

Smlouva o dílo

smlouva o dílo
Smlouva o dílo a zhotovení věci a náležitosti smlouvy o dílo dle občanského zákoníku.

obecná ustanovení smlouvy o dílo
Obecná ustanovení smlouvy o dílo týkající se zhotovitele díla, jeho ceny či odstoupení.

zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku
Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku, vady věci, záruční doba a převzetí.


zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci
Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci, placení oprav a nevyzvednutí věci.

Půjčka a výpůjčka

smlouva o půjčce
Smlouva o půjčce peněz nebo věci dle občanského zákoníku, půjčka hotovosti na splátky.

smlouva o výpůjčce
Smlouva o výpůjčce zakládající právo bezplatného užívání věci po dohodnutou dobu.

Nájemní smlouva

nájemní smlouva
Nájemní smlouva na byt, nájemní smlouva nebytových prostor, smlouvy na nemovitost či pozemek.

obecná ustanovení nájemní smlouvy
Obecná ustanovení nájemní smlouvy o užívání věci nájemcem v souladu s nájemní smlouvou.

nájemné
Nájemné bytů a nebytových prostor, nájemné zemědělských nebo lesních pozemků dle zákona.


skončení nájmu
Skončení nájmu uplynutím doby, obnovení nájmu po skončení nebo zrušení nájmu výpovědí.

zvláštní ustanovení o nájmu bytu
Zvláštní ustanovení o nájmu bytu, ochrana nájmu a složené peněžní prostředky (depozit).

práva a povinnosti z nájmu bytu
Práva a povinnosti z nájmu bytu dohodnuté v nájemní smlouvě s pronajímatelem a nájemcem.


nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu
Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu pronajímatele placené nájemcem.

společný nájem bytu
Společný nájem bytu více nájemci, řešení neshod u společného nájmu a práva nájemníků.

společný nájem bytu manžely
Společný nájem bytu manžely, zrušení společného nájmu bytu manžely po rozvodu manželů.


přechod nájmu bytu
Přechod nájmu bytu při smrti nájemce a vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství.

zánik nájmu bytu
Zánik nájmu bytu písemnou výpovědí a zánik nájmu bytu dohodou pronajímatele a nájemce.

nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení
Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení a vystěhování.


podnájem bytu (části bytu)
Podnájem bytu s písemným souhlasem pronajímatele a podnájem části bytu a jeho skončení.

nájem a podnájem nebytových prostor
Nájem a podnájem nebytových prostor a jeho právní úprava ve vztahu k občanskému zákoníku.

zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých
Zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých, jejich vadách a opotřebení.

Příkazní smlouva

příkazní smlouva
Příkazní smlouva a smlouvy o obstarání dle závazkových práv občanského zákoníku.

obecná ustanovení příkazní smlouvy
Obecná ustanovení příkazní smlouvy zavazující příkazníka obstarat věc nebo něco vykonat.

povinnosti příkazníka
Povinnosti příkazníka jednat při plnění příkazu osobně dle svých schopností a znalostí.


povinnosti příkazce
Povinnost příkazce poskytnout příkazníkovi prostředky a další povinnosti příkazce.

zánik příkazní smlouvy
Zánik příkazní smlouvy odvoláním a zánik příkazní smlouvy dle ostatních ustanovení.

smlouva o obstarání věci
Smlouva o obstarání věci uzavíraná pro obstarání věci podle pokynů objednatele a smlouvy.


smlouva o obstarání prodeje věci
Smlouva o obstarání prodeje věci po jejím převzetí, odměna za obstarání prodeje věci.

jednatelství bez příkazu
Jednatelství bez příkazu vedoucí k obstarání cizí záležitosti kvůli odvrácení škody.

Úschova a ubytování

smlouva o úschově
Smlouva o úschově movité věci (peněz, cenných papírů, listin), úschova a zajištění.

smlouva o ubytování
Smlouva o ubytování a poskytnutí přechodného ubytování v hotelu či jiném zařízení.

Smlouvy o přepravě

smlouvy o přepravě
Smlouvy o přepravě a odpovědnost dopravců u jednotlivých smluv o přepravě osob či nákladu.

smlouva o přepravě osob
Smlouva o přepravě osob a jejich zavazadel, přeprava cestujících podle občanského zákoníku.

odpovědnost dopravce při přepravě osob
Odpovědnost dopravce při přepravě osob za zavazadla, zdraví a přepravu cestujících osob.


smlouva o přepravě nákladu
Smlouva o přepravě nákladu zboží. Přepravení zásilky a dopravení příjemci za přepravné.

odpovědnost dopravce při přepravě nákladu
Odpovědnost dopravce při přepravě nákladu. Ztráta zboží a škody na přepravované zásilce.

společná ustanovení ke smlouvám o přepravě
Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě (osobní a nákladní) a přepravě zásilek.

Zprostředkování

smlouva zprostředkovatelská
Smlouva zprostředkovatelská pro obstání uzavření smlouvy zprostředkovatelem za odměnu.

Vklady

vklady
Úroky a vklady dle občanského zákoníku dané smlouvou mezi vkladatelem a peněžním ústavem.

obecná ustanovení o vkladech
Smlouva o vkladu mezi fyzickou nebo právnickou osobou (vkladatelem) a peněžním ústavem.

vklady na vkladních knížkách
Vklady na vkladních knížkách vystavených na jméno; vkladní knížka a nakládání s vkladem.


vkladní listy
Vkladní list na jméno vkladatele potvrzující pevný jednorázový vklad do peněžního ústavu.

další formy vkladů
Další formy vkladů sjednané mezi peněžním ústavem a vkladatelem hotovostních peněz.

Smlouvy a závazky

smlouva o sdružení
Smlouva o sdružení několika osob za účelem dosažení sjednaného cíle společnou činností.

smlouva o důchodu
Písemná smlouva o důchodu zakládající doživotní nebo jiné právo na vyplácení důchodu.

sázka a hra
Výherní podniky, los, sázka a hra podle zákoníku. Vymahatelnost pohledávek ze sázek a her.


veřejná soutěž
Veřejná soutěž na dílo nebo soutěž na určitý výkon vyhlášená vyhlašovatelem soutěže.

veřejný příslib
Veřejný příslib zaplacení odměny či poskytnutí plnění za splnění stanovených podmínek.

cestovní smlouva
Písemná cestovní smlouva, kterou cestovní kancelář poskytuje zájezd; smluvní cena zájezdu.


obcansky-zakonik.eu
občanský zákoník
dědictví, smlouvy, škoda, reklamace