Občanský zákoník

Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, včetně poslední novelizace. Obecná ustanovení zákoníku.

Spoluvlastnictví a společné jmění, vlastnické právo, právo zástavní, zadržovací a k cizím věcem jako věcná práva zákonně daná občanským zákoníkem.

Předcházení hrozícím škodám, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení. Společná ustanovení o náhradě škody.

Smrtí zůstavitele nabývá dědic dědictví. Rozlišujeme dědění ze zákona a dědění ze závěti. Upraveno je i vydědění či odmítnutí dědictví.

Občanskoprávní smluvní vztahy upravuje závazkové právo. Nejdůležitější jsou kupní a směnná smlouva, darovací smlouva, smlouva o půjčce, nájemní smlouva. V podnikání jsou využívány smlouvy o přepravě či cestovní smlouva.

Jak napsat
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce.
www.jaknapsat.cz

plná moc
Plná moc jako důležitý právní dokument. Vzor plné moci ke stažení zdarma.
plna-moc.cz

plná moc - vzor
Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc - vzor kdykoli k dispozici.
www.jaknapsat.cz/plna-moc-vzor/

závěť
Jak správně napsat závěť, patřičné náležitosti závěti. Sepsání poslední vůle.
www.jaknapsat.cz/zavet/

Občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník upravující občanskoprávní vztahy majetkové povahy i duševní tvořivé činnosti. Občanský zákoník slouží k naplňování občanských práv a svobod, zejména nedotknutelnosti vlastnictví a ochrany osobnosti v souladu s dobrými mravy. Všichni mají rovné postavení, přičemž vzájemné občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů jako projevů vůle, nejčastěji vyjádřených jednáním nebo opomenutím, smlouvami či ústní nebo písemnou dohodou.

Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení
Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení občanského zákoníku k úpravám novelami.

závěrečná obecné ustanovení
Závěrečná ustanovení o úpravě vztahů obsahem i účelem nejbližším občanskoprávním.

ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1964
Přechodná a zrušovací ustanovení, nejen o zbavení svéprávnosti, účinná od 1. dubna 1964.


ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1982
Přechodná ustanovení o bezpodílovém spoluvlastnictví k úpravám účinným od 1. ledna 1982.

ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1989
Přechodná ustanovení o náhradě za důchod k úpravám zákona účinným od 1. ledna 1989.

ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1992
Přechodná ustanovení o dědění a nemovitostech k úpravám zákona účinným od 1. ledna 1992.


vlastnické vztahy k nemovitostem
Vlastnické vztahy k nemovitostem, úprava osadnických vztahů, urbariátů a komposesorátů.

ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1995
Přechodná ustanovení o smlouvách o nájmu bytů k úpravám zákona účinným od 1. ledna 1995.

ustanovení k úpravám účinným od 1. července 2000
Přechodná ustanovení k úpravám občanského zákoníku účinným od 1. července 2000.


ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 2001
Přechodná ustanovení o bytových družstvech, sdruženích občanů a o právu na výpůjčku.

účinnost zákona
Závěrečné ustanovení určující datum nabytí účinnosti původního znění tohoto zákona.


obcansky-zakonik.eu
občanský zákoník
dědictví, smlouvy, škoda, reklamace